เตรียมข้อมูลทำเว็บ

รู้จักโดเมนเนม

ตรวจโดเมนเนม

ตัวอย่างสีของเว็บไซต์

บทความเรื่องเว็บไซต์

ข้อมูลทั่วไปเพื่อการสร้างเว็บไซต์
- ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการ ดูรายละเอียดจาก Check Domain
- Logo หรือตราสัญลักษณ์ ของบริษัท
- ข้อมูลทั่วไปของกิจการ เช่น เปิดมานานเท่าไร ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไร เป็นกลุ่มกิจการในเครือหรือไม่
- ข้อมูลสินค้า ได้แก่ ภาพถ่ายสินค้า, รหัสสินค้า, ชื่อสินค้า, คำจำกัดความ, คุณสมบัติเฉพาะ, ราคา, การจัดส่ง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสินค้า หรือวิธีการใช้ (ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้า)
- ข้อมูลติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่ของกิจการ, ชื่อผู้ติดต่อ, ตำแหน่ง, โทรศัพท์, แฟกซ์, โทรมือถือ, อีเมล์
- ภาพแผนที่การเดินทางมายังบริษัท (ถ้าต้องการให้ลูกค้าติดต่อโดยตรง)

รายละเอียดข้อมูลการจัดทำเว็บไซต์
- รูปแบบเว็บไซต์ สามารถแนะนำรูปแบบของเว็บไซต์ที่ชอบ โดยระบุชื่อของเว็บไซต์ เช่น firstandfern.com
- สีของพื้นหลัง(Background) สีตัวอักษร(Text) สีลิงค์(Link) ดูตัวอย่างสี Color

ข้อแนะนำ :
ข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ ควรอยู่ในรูปแบบ text file หรือ document file (*.txt, *.doc)
ข้อมูลที่เป็นภาพ หรือภาพถ่าย ควรให้อยู่ในรูปของ *.jpg, *.gif ขนาดไม่ควรเกิน 100Kb.

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเว็บไซต์ รวมค่าบริการ ดังนี้
- ค่าจดโดเมนเนม 1 ปี และค่าเช่าเว็บโฮสติ้ง 1 ปี
- ค่าออกแบบเว็บไซต์
- ค่าจัดทำเว็บไซต์
- ค่าดูแล และอัพเดทเว็บไซต์ 1 ปี (สอบถามเพิ่มเติม)

เงื่อนไขการชำระเงิน :
- ชำระเงินล่วงหน้า 50% ก่อนจดโดเมนเนม และออกแบบเว็บไซต์
- ส่วนที่เหลือ ชำระหลังจากพอใจในรูปแบบ และเว็บไซต์สามารถใช้งานได้บนอินเตอร์เนต