เตรียมข้อมูลทำเว็บ

รู้จักโดเมนเนม

ตรวจโดเมนเนม

ตัวอย่างสีของเว็บไซต์

บทความเรื่องเว็บไซต์

    ตัวอย่างสีเว็บไซต์


SAMPLER G BSAMPLER G B SAMPLER G B
COLORFF8080COLOR FFFF8080FF8080FF80
COLOR00FF80COLOR80FFFFCOLOR0080FF
COLORFF80C0COLORFF80FFCOLORFF0000
COLORFFFF00COLOR80FF00COLOR00FF40
COLOR00FFFFCOLOR0080C0COLOR8080C0
COLORFF00FFCOLOR804040COLORFF8040
COLOR00FF00COLOR008080COLOR004080
COLOR8080FFCOLOR800040COLORFF0080
COLOR800000COLORFF8000COLOR008000
COLOR008040COLOR0000FFCOLOR0000A0
COLOR800080COLOR8000FFCOLOR400000
COLOR804000COLOR004000COLOR004040
COLOR000080COLOR000040COLOR400040
COLOR400080COLOR000000COLOR808000
COLOR808040COLOR808080COLOR408080
COLORC0C0C0COLOR400040COLORFFFFFF

ชื่อสีและเลขสีที่ใช้กันบ่อย ๆ กับพื้นสีต่าง ๆ
AQUA : "#00FFFF" COLOR
BLACK : "#000000" COLOR
BLUE : "#0000FF" COLOR
FUCHSIA : "#FF00FF" COLOR
GRAY : "#808080" COLOR
GREEN : "#008000" COLOR
LIME : "#00FF00" COLOR
MAROON : "#800000" COLOR
NAVY : "#000080" COLOR
OLIVE : "#808000" COLOR
PURPLE : "#800080" COLOR
RED : "#FF0000" COLOR
SILVER : "#C0C0C0" COLOR
TEAL : "#008080" COLOR
WHITE : "#FFFFFF" COLOR
YELLOW : "#FFFF00" COLOR
AQUA : "#00FFFF" COLOR
BLACK : "#000000" COLOR
BLUE : "#0000FF" COLOR
FUCHSIA : "#FF00FF" COLOR
GRAY : "#808080" COLOR
GREEN : "#008000" COLOR
LIME : "#00FF00" COLOR
MAROON : "#800000" COLOR
NAVY : "#000080" COLOR
OLIVE : "#808000" COLOR
PURPLE : "#800080" COLOR
RED : "#FF0000" COLOR
SILVER : "#C0C0C0" COLOR
TEAL : "#008080" COLOR
WHITE : "#FFFFFF" COLOR
YELLOW : "#FFFF00" COLOR
AQUA : "#00FFFF" COLOR
BLACK : "#000000" COLOR
BLUE : "#0000FF" COLOR
FUCHSIA : "#FF00FF" COLOR
GRAY : "#808080" COLOR
GREEN : "#008000" COLOR
LIME : "#00FF00" COLOR
MAROON : "#800000" COLOR
NAVY : "#000080" COLOR
OLIVE : "#808000" COLOR
PURPLE : "#800080" COLOR
RED : "#FF0000" COLOR
SILVER : "#C0C0C0" COLOR
TEAL : "#008080" COLOR
WHITE : "#FFFFFF" COLOR
YELLOW : "#FFFF00" COLOR
AQUA : "#00FFFF" COLOR
BLACK : "#000000" COLOR
BLUE : "#0000FF" COLOR
FUCHSIA : "#FF00FF" COLOR
GRAY : "#808080" COLOR
GREEN : "#008000" COLOR
LIME : "#00FF00" COLOR
MAROON : "#800000" COLOR
NAVY : "#000080" COLOR
OLIVE : "#808000" COLOR
PURPLE : "#800080" COLOR
RED : "#FF0000" COLOR
SILVER : "#C0C0C0" COLOR
TEAL : "#008080" COLOR
WHITE : "#FFFFFF" COLOR
YELLOW : "#FFFF00" COLOR