เตรียมข้อมูลทำเว็บ

รู้จักโดเมนเนม

ตรวจโดเมนเนม

ตัวอย่างสีของเว็บไซต์

บทความเรื่องเว็บไซต์

โดเมนเนม : Domain Name

โดเมนเนม หมายถึง ชื่อที่ใช้ระบุลงในคอมพิวเตอร์ เพื่อไปค้นหาในระบบ Domain Name System - DNS(โดเมนเนมซีสเทม) เพื่อระบุถึง IP Address(ไอพีแอดเดรส) ของชื่อนั้นๆ เป็นชื่อที่ผู้จดทะเบียนระบุให้กับผู้ใช้เพื่อเข้ามายังเว็บไซต์ของตน บางครั้ง เราอาจจะใช้ "ที่อยู่เว็บไซต์" แทนก็ได้ โดเมนเนม หรือ ชื่อโดเมน เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นเพื่อให้ง่ายต่อการจดจำ เนื่องจาก IP Address นั้นจดจำได้ยากกว่า และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง IP Address ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้หรือจดจำ IP Address ใหม่ ยังคงใช้โดเมนเนมเดิมได้ต่อไป อักขระที่จะใช้ในการตั้งชื่อโดเมนเนม ได้แก่

 • ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ตัวเลข
 • "-" (hyphen/ยัติภังค์/ขีดกลาง) .... ต้องอยู่ระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษ หรือตัวเลข
 • คั่นด้วย "." (จุด/ด็อต)
 • โดยปกติ จะขึ้นต้นด้วยตัวอักษร และลงท้ายด้วยตัวอักษรหรือตัวเลข มีความยาวตั้งแต่ 1 ถึง 63 ตัวอักษร
 • ตัวอักษรตัวใหญ่ A-Z หรือตัวอักษรตัวเล็ก a-z ถือว่าเหมือนกัน
 • 1 ไอพีแอดเดรส สามารถใช้โดเมนเนมได้มากกว่า 1 โดเมนเนมหรือหลายๆ โดเมนเนมอาจจะใช้ไอพีแอดเดรสเดียวกัน


  กรณีลูกค้าที่มีโดเมนเนมแล้ว และุโดเมนเนมใกล้หมดอายุ (มีอายุการใช้งานอีกไม่เกิน 2 เดือน) เพื่อความสะดวกในการให้บริการ อาจจะต้องทำการโอนย้ายโดเมนเนม โดยมีเรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับ การโอนย้ายโดเมนเนม Click!!
 •  
  การโอนย้ายโดเมนเนม มี 2 ลักษณะ คือ

  Transfer Registrar
  คือ การเปลี่ยนผู้ให้บริการโดเมนเนมหลัก อาทิเช่น โอนจาก OnlineNIC --> Directi หรือโอนจาก eNome --> Directi ซึ่งการ Tranfer Registrar สิ่งที่ท่านจะต้องทำก่อนการโอนย้ายโดเมนเนม ได้แก่ ติดต่อผู้ให้บริการโดเมนเนมรายเดิมของท่าน เพื่อให้ทำการ Unlock โดเมนเนม พร้อมกับขอหมายเลข Transfer Secret หรือ Authentic Code มาด้วย

  Transfer Reseller
  คือ การเปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการโดเมน โดยโดเมนเนมยังคงอยู่กับผู้ให้บริการโดเมนเนมหลัก (Registrar)รายเดิม เช่น โดเมนเนมของท่านเดิมจดไว้กับ Directi โดยจดผ่านทาง SiamNice.com แต่ต่อมาต้องการ เปลี่ยนตัวแทนผู้ให้บริการ จาก SiamNice.Com มาอยู่กับ NavyHost.net ซึ่งเป็น Reseller ของ Directi เหมือนกัน  การ Transfer Reseller ท่านต้องแจ้งให้ผู้บริการโดเมนเนมเดิมของท่าน เป็นผู้ดำเนินการให้เท่านั้น ท่านไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง

  เงื่อนไขการโอนย้ายโดเมนเนม
 • การโอนย้ายโดเมนเนม (เปลี่ยน Registrar) ต้องดำเนินการก่อนที่โดเมนเนมจะหมดอายุ อย่างน้อย 30 วัน
 • โดเมนเนมที่ทำการโอนย้ายจะต้องมีอายุอย่างน้อย 60 วัน (นับจากวันที่ต่ออายุโดเมนครั้งล่าสุด)
 • ท่านไม่สามารถโอนย้ายโดเมนเนม ที่เพิ่งจดใหม่ภายในระยะเวลา 60 วัน
 • อีเมลล์ตามที่ระบุใน Administrative Contact ต้องสามารถใช้งานได้ปกติ เพื่อใช้ในการยืนยันว่าจะย้ายโดเมนจริง
 • การย้ายโดเมนจะใช้เวลาประมาณ 5-7 วัน
 • โดเมนเนมที่ทำการโอนย้ายจะได้รับการต่ออายุ อีก 1 ปี โดยนับต่อจากวันที่โดเมนเนมหมดอายุ
 • ขั้นตอนการย้ายโดเมนจะไม่ส่งผลกระทบกับการเรียกดูเว็บไซต์ และอีเมล์ของคุณ